Ορισμοί Συμμόρφωσης

Ως διανομέας η RS στηρίζεται στις πληροφορίες συμμόρφωσης που παρέχονται από τους προμηθευτές.

Έχουμε λάβει όλα τα λογικά βήματα για να επιβεβαιώσουμε την κατάσταση των προϊόντων, τα οποία φαίνονται στην ιστοσελίδα μας όπως ακολουθούν

Συμμόρφωση προς την RoHS


  • ο προμηθευτής αυτού του προϊόντος έχει δηλώσει ότι δεν περιέχει κάποιες από τις απαγορευμένες ουσίες σε συγκεντρώσεις και εφαρμογές που απαγορεύονται από την Εντολή RoHS, και (για συστατικά)
  • το προϊόν είναι ικανό να δουλευτεί στις υψηλότερες θερμοκρασίες που απαιτούνται για κασσιτεροκόλληση χωρίς μόλυβδο


Μη-συμμόρφωση προς την RoHS

  • ο προμηθευτής αυτού του προϊόντος έχει δηλώσει ότι περιέχει μία ή περισσότερες από τις απαγορευμένες ουσίες σε συγκεντρώσεις πάνω από αυτές που επιτρέπονται από την Εντολή RoHS
εξαιρούμενα από την RoHS

  • o προμηθευτής αυτού του προϊόντος έχει δηλώσει ότι δεν προορίζεται για χρήση μέσω μιας από τις απαγορευμένες κατηγορίες προϊόντων της RoHS
Υπό Επιθεώρηση από την RoHS

  • προϊόντα που είναι γνωστό ότι επηρεάζονται από τη νομοθεσία RoHS και για τα οποία ελέγχουμε την κατάσταση του προϊόντος σχετικά με την RoHS